Pravidla pro poskytování péče nezletilým

Souhlas je nutný v těchto situacích:

S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být vždy udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.). Je tedy nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.

U pacientů starších 15 let může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů. Tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič.

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod.) např. při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování). Zde není nutný souhlas rodiče.

Vyplněné a podepsané formuláře je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Tyto formuláře si prosím stáhněte před příchodem do ordinace, kam je s sebou přineste vytištěné a podepsané.

Formuláře můžete stahovat v sekci ke stažení